Тіркеуге қойылатын талаптар

Ақпараттық хат

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 «Bolashaq» академиясы» Жеке меншік мекемесі

 2312-4784 ISSNДІ «ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕР»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАРДЫҢ РӘСІМДЕЛУ ТӘРТІБІ МЕН ЖАЛПЫ  ҰСЫНЫСТАРЫ

І. ЖУРНАЛ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ  

«Қазіргі заманғы маңызды мәселелер» – Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінен тіркеуден өткен (25.09.2015 ж. алынған куәлік №15583-Ж) халықаралық ғылыми журнал, Қазақстан Республикасы аумағындағы жазылу индексі -75319. Сондай-ақ журнал өз өнімдерін Ресей Федерациясының аумағындағы шетелдік жарияланымдарда тарату құқығына ие (2006 жылғы 6 шілдедегі №78 РП рұқсаты, «Ресей баспасөзі» каталогі № 000053), Ресей аумағындағы жазылу индексі -88044. «Bolashaq» академиясы мен Ресей Федерациясының «Ғылыми электронды кітапханасы» ООО 2016 жылғы 18 ақпандағы №75-02 / 2016 келісімшарт  негізінде РИНЦ ғылыми-техникалық деректер базасына енгізу туралы келісімге қол қойды.«Қазіргі заманғы маңызды мәселелер» халықаралық ғылыми журналы Қазақстан және шет елдік ғалымдардың заманауи ғылым саласындағы ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін төменде көрсетілген тақырыптық рубрикатор бойынша ашық баспада жариялайды.

Кесте 1. Тақырыптық рубрикатор                                                

Секция

РИНЦ (Ресей)

1. Құқықтану Мемлекет және құқықҚұқықтану ғылымдары
2. Экономика Экономика. Экономикалық ғылымдар
3. Техникалық ғылымдар
4. Педагогика Халықтық білім беру. Педагогика
5. Филология
6. Гуманитарлық ғылымдар
7. Фармация, химия

Журналдағы мақалалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарияланады. Жарияланым туралы шешім редакциялық алқаның плагиатқа қарсы тексерісінен кейін (түпнұсқалығы 50% кем емес) қабылданады.

Баспаға қабылданатын мақалалардың ғылыми маңыздылығы мен өзектілігі ескеріледі. Кері қайтарылған мақалалар түзетілгеннен кейін редакциялық алқаның қайта тексерісінен өтеді.

Журнал материалдарының жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін редакция алқасы мақала авторларына тиісті ережелерді  орындауға кеңес береді. Аталған ережелерді орындамай жіберілген мақалалар қарастырылмайды. Журналдың жариялану жиілігі 1 тоқсанда бір рет (жылына 4 рет).

ІІ. АВТОРЛАРҒА ҰСЫНЫС

1. Авторлар мақаланы баспаға ұсынғанда тиісті ғылым саласындағы жоғары білікті маманның, яғни мемлекеттік үлгідегі дипломы бар ғылым кандидатының немесе ғылым докторының сыртқы және ішкі пікірін ұсынуы тиіс. Сондай-ақ рецензент ретінде тиісті салада кем дегенде 20 жыл жұмыс істеген жоғары білікті маман да пікір білдіре алады. Авторы немесе қосалқы авторы ғылым докторы болып табылатын жұмысқа рецензия берілмейді.

2. Авторлар журналға ұсынатын мақалаларын тиісті рубрикаға жауапты мамандарға электронды тасығышта ұсынады. (кесте 2).

Кесте 2. Журнал рубрикасының қалыптасуы бойынша редакция алқасының жауапты мүшелері

Рубрика атауы Жауаптылардың аты-жөні  Байланыс мәліметтері 
1. Құқықтану

з.ғ.к., профессор

Хан Александр Леонидович

+77015123978, kaforp@mail.ru
2. Экономика э.ғ.к., доцент  Пименов Александр Васильевич +77013370263,  3620733@mail.ru
3. Техникалық ғылымдар т.ғ.к., профессор
Шащанова Майра Балиевна
+77019518997, maira1@mail.ru
4. Педагогика п.ғ.к., доцент

Бокижанова Галия Каскарбековна

+77473479533+77014829723

bokizhanovag@gmail.com

5. Филология филол.ғ.м., доцент
Абдрахманов Рустем Хасенович
+77055899811, a.rustem1971@mail.ru
6. Гуманитарлық ғылымдар с.ғ.м., аға оқытушы  Гинкель Татьяна Анатольевна +77004346274, ginkelt@mail.ru
7. Фармация, химия м.ғ.к., доцент
Пахомова Дамира Кенесовна
+77001083802, pahomova.damira@mail.ru
  1. Мақаланың рәсімделуіне қойылатын талаптар. Мақала мәтіні Word редакторында *.doc, *.docx-пен терілуі тиіс. Кегль 14. Шрифт – Times New Roman. Аннотациялар мен кілт сөздер және ұсынылатын әдебиеттер кегль 12-мен теріледі. Бет өлшемі – A4 стандартты парағында, парақтың параметрлері: жоғарғы жағы – 20 мм, төменгі жағы -20 мм, оң жағы-20 мм,, сол жағы-20 мм. Жоларалық интервал – 1.
 1. Диаграммалар, суреттер мен кестелер үлкен көлемді болса *.jpg кеңейтілген экземплярда жеке файлмен беріледі.

Суреттер анық, таза болу керек. Мәтіндегі суреттер мен кестелерге сілтеме жасалу керек. Кестелердің, суреттердің және формулалардың символдарын  белгілеуде қандай да бір сәйкессіздік болмауы тиіс.

 1. Мақала мұқият редакциялану керек. Материалды ұсыну кезінде стильдің анықтығы мен дәйектілігі, нақтылық пен жүйелілік сақталуы тиіс.
 2. Мақаланың жалпы көлемі, оның ішінде цифрлар, графиктер, кестелер мен сурет тақырыптары, аннотациялар, кілт сөздер, түйін (орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде), пайдаланылған әдебиеттер тізімі (қосымша ағылшын тіліне аударылған) кем дегенде 6 бет болуы керек, 10 бетке жетпеуі тиіс. 6-дан асқан әр бетке қосымша ақы төленеді. «Bolashaq» академиясының қызметкерлері үшін – 500 теңге, сырттан жіберілген мақалалар үшін – 600 теңге, «Bolashaq» академиясының қызметкерлерімен бірге ұсынылған мақалалар үшін – 550 теңге.
 3. Мақала атауы қысқа және мазмұнына сай болуы керек.
 4. Аннотацияларды автор(лар) қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде дайындайды. Аннотация бір абзацта 20-50 сөз көлемінде жазылады, дәйексөздер мен қысқартуларға жол берілмейді. Аннотация қысқа, мақала мазмұнын ашатындай және мақала атауын қайталамайтындай болуы керек.

9. Редакция алқасы мақалалардың көлемін өз қалауы бойынша азайтуға құқылы. Редакторлардың көзқарастары мақала кіріспесінде немесе түсініктемеде көрсетілуі мүмкін. Мақала қабылданбаған жағдайда редакторлар ол туралы авторға тиісті хабарлама жібереді. Мақала қолжазбасы мен басқа да материалдар қайтарылмайды.

 1. Басылымға қабылданған мақала авторына «Bolashaq» академиясы» Жеке меншік мекемесінің есеп шотына төлем жасау міндеттеледі.

11. Мақаланың жариялану құнын есептеу мақала көлеміне және рубриканың қалыптасу жауапкершілігіне байланысты анықталады. (1 қосымшадағы 3 және 4 кесте

 Төлем реквизиттері

Кімге: : «Bolashaq» академиясы» Жеке меншік мекемесі

Төлем тапсырмаларында көрсетілуі тиіс: APS Халықаралық журналында мақала жариялау үшін,Тақырыбы:   «______________________________________________»  100008, Қарағанды ​​қаласы, Ерубаев көшесі, 16/6, Тел: (7212) – 420425, факс: (7212) -420421БИН 950640001690, Kbe 17, КНП 861ИИК KZ376010191000066207БИК HSBKKZKX«Қазақстан Халық банкі» АҚ

 ІІІ. ЖҰМЫС ҚҰРЫЛЫМЫ

 Барлық мақалалар төмендегі тәртіп бойынша ұсынылады (2 қосымшадағы үлгіні қараңыз):

 1. ӘОК индексі, МРНТИ коды.
 2. Барлық авторлардың тегі, аты, әкесінің аты толық жазылады (қазақша, орысша және ағылшын тілінде).
 3. Автордың байланыс ақпараттары (электронды пошта міндетті түрде)
 4. Елінің, қаласының атауы, ұйымының толық аты (қазақша, орысша және ағылшын тілінде). Егер барлық авторлар бір мекемеде жұмыс істесе, жұмыс орнын жеке-жеке көрсетпесе де болады.
 5. Мақала атауы үлкен әріптермен берілу керек
 6. Мақала аннотациясы (мақала жазылған тілде).
 7. Кілт сөздер (7-10 сөзден кем емес) мақала жазылған тілде (қазақша, орысша немесе ағылшын тілінде).
 8. Мақала мынандай негізгі бөлімдерден тұруы керек: кіріспе (жұмыстың өзектілігі), негізгі бөлім және қорытынды. Кестелерге, суреттерге, формулаларға берілген сілтемелер мақаладағы тиісті орнына сәйкес келуі тиіс.

Терминдерді, математикалық шамалар және физикалық, химиялық қысқартылған өлшемдерді беруде тек қана халықаралық жүйеде қолданылатын шартты белгілер қолданылады.

 1. Пайдаланылған дереккөздер тізімі мақала тілінде рәсімделеді және мақалада сілтеме жасалған ретпен беріледі. Сілтеме тік жақшада беріледі, мысалы [3], [5-7]. Әдебиеттер тізімі берілген мысал бойынша рәсімделеді (тыныс белгілеріне ерекше назар аудару керек), (3-қосымшаны қараңыз).

Ағылшын тіліндегі аннотацияға пайдаланылған дереккөздер аударылып беріледі.

  1. Түйін (егер мақала орыс тілінде болса, түйін қазақ және ағылшын тілдерінде немесе керісінше).
  1. Пайдаланылған әдебиеттер ағылшын тілінде
 1. Мақала және автор туралы қысқаша ақпарат жеке парақта беріледі. «Автор туралы мәлімет» бөлімі әр авторға жеке толтырылады, егер бірнеше автор болса осы бөлімнің көшірмелер саны авторлардың жалпы санына тең болуы тиіс (5 және 6 – кесте).

Кесте 5. Мақала туралы ақпарат

Мақаланы редакцияға жіберген күні
Мақалаға жазылатын жұмыс орнының арнайы E-mail – ы (кафедра, бөлім және  т.б.),
Барлық авторлардың атыжөндері қазақ тілінде (үтір арқылы)
орыс тілінде (үтір арқылы)
ағылшын  тілінде (үтір арқылы)
Мақала атауы қазақ тілінде
орыс тілінде
ағылшын  тілінде
Аннотация қазақ тілінде (20-50 сөзден тұратын бір абзац)
орыс тілінде (20-50 сөзден тұратын бір абзац)
ағылшын  тілінде (20-50 сөзден тұратын бір абзац)
Кілт сөздер қазақ тілінде (7-10 сөз ғана)
орыс тілінде орыс тілінде
ағылшын  тілінде ағылшын  тілінде

 Кесте 6. Мақаланың әр авторы туралы мәлімет

Автордың атыжөні қазақ тілінде (толық жазылады)
орыс  тілінде (толық жазылады)
ағылшын  тілінде (толық жазылады)
Автор E-mail – ы  
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы қазақ тілінде (толық жазылады)
орыс  тілінде (толық жазылады)
ағылшын  тілінде (толық жазылады)
Қызметі қазақ тілінде
орыс  тілінде
ағылшын  тілінде
Ұйымның, жұмыс орнының толық атауы (оқу орнының) қазақ тілінде (толық жазылады)
орыс  тілінде (толық жазылады)
ағылшын  тілінде (толық жазылады)
Ұйымның мекенжайы қазақ тілінде
орыс  тілінде
ағылшын  тілінде
«Журналдың бір данасын пошта арқылы жіберуіңізді сұраймын, жеткізу құнын төлеуге кепілдік беремін» (керектісін белгілеу немесе астын сызу). Бұл бөлімді басқа жақтың авторлары толтыралы (Қарағандылық емес) ия жоқ

Қосымша 1

«Қазіргі заманның өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми журналының

2022 жылға мақала жариялау құны

Жұмыс атауы «Bolashaq« академиясы оқытушыларының

мақалалары үшін   

( теңгемен)

Қазақстандық авторлар «Bolashaq« академиясы оқытушыларымен қосалқы автор болса 

(теңгемен)

 

Қазақстандық авторлардың мақалалары үшін 

(теңгемен)

 

Алыс- жақын шетелдерден келген мақалалар үшін (теңгемен)

 

Алыс- жақын шетелдерден келген мақалалар «Болашақ« академиясы оқытушыларының  қосалқы авторлығымен берілсе 

(теңгемен)

 

Компьютерде терілген 6 бет көлеміндегі мақала жариялау  үшін 3000 3500 4000 ақысыз 1500
6 беттен асқан әрбір қосымша бет үшін (мақала көлемі 10 бетке дейін) 500 550 600 600 300
Аннотациялар мен кілт сөздер құру

(мақаланы редакцияға ұсынарда автордың қалауына қарай хатта көрсетіледі)

1000
Аннотацияларды, кілт сөздерді және автор туралы мәліметтерді қазақ тіліне аудару Қарастырылмаған  – авторлар өздері орындайды Қарастырылмаған  – авторлар өздері орындайды Қарастырылмаған  – авторлар өздері орындайды ақысыз Қарастырылмаған  – авторлар өздері орындайды
Мақаланың баспаға қабылданғандығы туралы электронды анықтама ақысыз
Қосалқы автормен берілген мақала. Қосалқы автор төлемі ақысыз
Басылымның электронды нұсқасын алу

(автордың сұранысы бойынша), журнал баспадан шыққаннан кейін бір ай көлемінде академия сайтына енгізіледі.

ақысыз
Хабарламаны пошта нөмірі арқылы жіберу ақысыз
Жинақтың баспадан шыққан қосымша нұсқасын алу 2000 2500 3500 3000
Журналды Қазақстан Республикасының (Қарағанды ​​тұрғындарына емес) авторларына , сонымен қатар алыс және жақын шет елдердің авторларына жеткізу кезінде ақшалай қаражаттың жіберілу құны пошталық мерзімге байланысты тарифтің мөлшеріне қарай анықталады. Мәліметті рубриканы қалыптастыруға жауапты авторлар береді

 

Қазақ тіліне аударушылар мен ішкі пікірді берушілер үшін ақпарат (мақаланы жариялау құнынан қаржыландырылады)

Жұмыс түрінің атауы «Bolashaq« академиясы оқытушыларының

мақалалары үшін   

( теңгемен)

Басқа категориялағы авторлардың мақалалары үшін

(тенгемен)

6 бет мақалаға сараптама үшін рецензентке төленеді 1000 1000
6 беттен асқан әр бетке сараптама үшін рецензентке төленеді 200 200
Шетелдік авторларға аннотацияларды, кілт сөздерді және автор туралы мәліметтерді қазақ тіліне аудару үшін (1 мақалаға) қарастырылмаған 500

Қосымша 2

 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ

УДК 376.3

МРНТИ 14.29.33

 Абылгазина Дана Амангельдиевна

Bobek_67@mail.ru

 Ордабаева Аймаш Билековна

Asilzada74@mail.ru

КГУ «Специальный детский сад «Бөбек» для детей с ограниченными возможностями в развитии», Караганда, Республика Казахстан

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье рассматривается использование информационно-коммуникационных технологий для коррекции нарушения языкового и речевого развития у детей.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, дефект, коррекционный процесс, компьютерная игра, артикуляционная гимнастика

Тест   Тест   Тест   Тест   Тест   Тест   Тест     Тест  Тест   Тест   (14 шрифт)

 Список использованных источников:

1 Леонова Л. А. Дошкольник и компьютер // Москва – Воронеж,  2004. – 23 с.

2 Гаркушина Ю. Ф., Черлина Н. А., Манина Е.В. Новые информационные технологии в логопедической работе // Логопед – М., 2004. 2 с.

ТҮЙІНДЕМЕ/RESIME

Әбілғазина Дана Амангелдіқызы

Ордабаева Аймаш Билекқызы

«Дамуында мүмкіншіліктері шектелген балаларға арналған «Бөбек» арнайы балабақшасы» КММ, Қарағанды, Қазақстан Республикасы

ЛОГОПЕДИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Мақалада ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен балалардың сөйлеу және тілік дамуының ауытқуын түзету қарастырылады.

Кілтті сөздер: ақпараттық – коммуникациялық технологиялар, ақау, түзету процесі, компьютерлік ойын, артикуляциялық жаттығулар, тыныс алу жаттығулары.

Abylgazina Dana

Ordabayevа Aimash

KSI «Special kindergarten «Bobek» for children with disabilities in development»,

Karaganda, Kazakhstan

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN LOGOPEDIC WORK

The article discusses the use of information and communication technologies for the correction of disorders of speech and language development in children.

Keywords: information and communication technologies, defect, correction process, a computer game, articulation exercises, breathing exercises.

List of references:

1 Leonova L.A. Preschool and computer // Moscow – Voronezh, 2004. – 23 p.

2 Garkushin Y.F., Cherlin N.A., Manin E.V. New Information Technologies in speech therapy work // Logoped – M., 2004. 2 p.

3 Lizunova L.R. Computer technology for the correction of general underdevelopment of speech in children of the senior preschool age // Moscow – Voronezh, 2006. – P. 56-58

4 Bespal’ko V.P. Education and training with computers (pedagogy of the third millennium) // – Moscow – Voronezh, Publisher of phyco.-ped. Inst; Publishing house: NGO «MODEK», 2002. – 61 p.

5 Zhukov P.S., Mastyukova P.M., Filicheva T.B. Overcoming the general underdevelopment of speech in preschool children // book for a speech therapist. The 2nd ed., Rev. – M.: Prosveshenie, 1990. – 239 p.

ӘОК 376.3

ҒТАХР 14.29.33

Апакова Мейрамкуль Айдархановна

meiramkul85@mail.ru

 «Bolashaq» академиясы, Қарағанды, Қазақстан Республикасы

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ЗООНИМДІ КОМПОНЕНТТЕРІ БАР МАҚАЛ – МӘТЕЛДЕРДІҢ АДАМ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫМЕН САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТЫ

 Мақалада екі тілдегі зооним компоненті бар фразеологиялық теңеулер мен мақал-мәтелдерді адам мінез-құлқымен салыстыра отырып, екі тілдің ұқсастықтары мен айырмашылықтары айқындалды.

Кілтті сөздер: зоонимдер, мақал-мәтелдер, теңеу, фразеологиялық бірліктер, этнолингвистика, сипаттама, салыстырмалы бірліктер, мәдениет.

Тест   Тест   Тест   Тест   Тест   Тест   Тест     Тест  Тест   (14 шрифт)

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1 Адамбаев Б. Ағылшын және қазақ мақал – мәтелдерінің құрылымдық   және мағыналық ұқсастықтары //Алматы-1996, – 17 б.

2 Қоңыров Т. Тұрақты теңеулер сөздігі // Алматы: Арыс, 2007. – 439 б.

3 Тысяча метких и образных выражений: казахско-русский фразеологический словарь с этнолингвистическими пояснениями // Астана, 2003. – Б. 67-69

 РЕЗЮМЕ/RESIME

Апакова Мейрамкуль Айдархановна

Академия «Bolashaq», Караганда, Республика Казахстан

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА С ЗООНИМИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ В КАЗАХСКИХ И АНГЛИИСКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

В статье расматривается сравнительный анализ с зоонимическими компонентами двух языков на основе пословиц и поговорок. А также были выявлены сходства и различия культуры между казахским и английскими языками.

Ключевые слова: зоонимы, пословицы и поговорки, сравнение, фразеологические единицы, этнолингвистика, описание, сравнительные единицы, культура.

Apakova Meiramkul

Academy «Bolashaq», Karaganda, Kazakhstan

COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN CHARACTER WITH ZOONIM COMPONENT IN KAZAKH AND ENGLISH PROVERBS AND SAYINGS

The article deals with the comparative analysis of two languages with zoonim components based on proverbs and sayings. And it also revealed the similarities and differences of between the Kazakh and English cultures.

Keywords: zoonims, proverbs and sayings, comparisons, phraseological units, ethnolinguistics, description, comparison units, culture.

List of references:

1 Adambayev B. Kazakh and English proverbs structural and semantic similarities // Almaty, 1996 – 17 p.

2 Konurov T. Dictionary of metaphors // Almaty, Aris, 2007. – 439 p.

3 A Thousand figurative expressions: Kazakh-Russian phraseological dictionary with ethno-linguistic explanations // Astana, 2003. – P. 67-69

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ

Әбілғазина Дана Амангелдіқызы, логопед, «Дамуында мүмкіншіліктері шектелген балаларға арналған «Бөбек» арнайы балабақшасы» КММ, Қарағанды, Қазақстан Республикасы;

Абдикаликова Мейраш, тәрбиеші, КМҚК «Балақай» Қарағанды, Қазақстан Республикасы;

Алишев Болат Жаманбаевич, кафедра меңгерушісі, Қарағанды мемлекеттік теникалық университет, Қарағанды, Қазақстан Республикасы.

 СВЕДЕНИЕ ОБ АВТОРАХ

 Абилгазина Дана Амангелдиевна, логопед, КГУ «Специальный детский сад «Бөбек» для детей с ограниченными возможностями в развитии», Караганда, Республика Казахстан;

Абдикаликова Мейраш, воспитатель, КГКП «Балақай» Караганда, Республика Казахстан;

Алишев Болат Жаманбаевич, зав. кафедрой, Карагандинский государственный технический университет, Караганда, Республика Казахстан.

 INFORMATION ABOUT AUTHORS

Abylgazina Dana, speech therapist, KSI «Special kindergarten «Bobek» for children with disabilities in development», Karaganda, Kazakhstan;

Abdikalikova Maras, teacher MSPE Kindergarten «Балақай», Karaganda, Kazakhstan;

Alishev Bolat Amanbaevich, head of department, Karaganda state technical University, Karaganda, Kazakhstan.

 Қосымша 3.

 МАҚАЛАДАҒЫ ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ МЕН СІЛТЕМЕЛЕРДІ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ

Жинақтар мен журналдардағы мақалалар:

1 Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. Философии. – 1992. -№ 10. – С. 76-86.

2 Crawford P.J. The reference librarian and business professor: a strategic alliance that works/ P.J.Crawford, T.P.Barrett // RLibr. – 1997. Vol. 3, № 58. – P.75-85.

3 Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об ответственности.

4 Crawford P.J. Barrett T.P. The reference librarian and business professor: a strategic alliance that works // Ref.Libr. – 1997. Vol. 3, №58. – P.75-85.

5 Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют

6 Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом вдуве-отсосе // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, № 3. – С. 369-385.

7 Кузнецов А.Ю., Консорциум — механизм организации подписки на электронные ресурсы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке. – М.: Науч.мир, 2003. – С. 340-342.

 Монографиялар:

1 Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб.для вузов. – 2-е изд. — М.: Проспект, 2006. – С 305-412.

2 Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, заменять точкой.

3 Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб.науч.тр./ Сарат. гос. ун-т, 1999. – 199 с.

4 Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из предписанного источника информации.

5 Райзберг Б.А., Современный экономический словарь / Б.А.Райзберг, Л.Ш.Лозовский, Е.Б.Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

6 Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об ответственности. Поэтому:

7 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с.

 Авторефераттар

1 Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доcтавки документов в библиотеке: Автореф.дис.канд.техн.наук. – Новосибирск, 2000. – 18 с.

 Диссертациялар:

1 Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд.полит.наук. – М., 2002. – С. 54-55.

 Аналитикалық шолулар:

1 Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит.обзор, апр. 2007 / Рос.акад.наук, Ин-т мировой экономики и междунар.отношений. – М.: ИМЭМО, 2007. – 39 с.

Патенттер:

1 Патент КР №2000130511/28, 04.12.2000.

2 Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-электронный аппарат // Патент Казахстана №2122745. Бюл. №33.

 Конференция материалдары:

1 Археология: история и перспективы: сб.ст. Первой межрегион.конф., Ярославль, 2003. 350 с.

2 Марьинский Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл.Всерос.конф. (Иркутск, 11-12 сент.2000 г.). – Новосибирск, 2000. – С. 125-128.

 Интернет-құжаттар:

1 Официальные периодические издания: электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. [Спб.], 20052007. URL: http://www.nlr.ru/ lawcenter/izd/ index.htmi (дата обращения: 18.01.2007).

2 Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: исследовано в мире: междунар.науч.пед.интернет-журн. 21.10.03. URL:

3 http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата обращения: 17.04.07).

4 http://www.nir.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007)

5 Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

6 http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обращения: 17.10.08).

7 Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт Армии Генерала А.В.Колчака: сайт. – URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения 23.08.2007).