Этикалық талаптар

ЖАРИЯЛАНЫМДАРДЫҢ ӘДЕП ТАЛАПТАРЫ

Журнал редакциясы жетекші халықаралық ғылыми баспалар қабылдаған этикалық ережелер мен нормаларға негізделген этикалық нормалар мен қағидаттарды бекітті, оларды сақтау ғылыми материалдарды жариялау процесіне қатысушылардың барлығына міндетті және оларға сәйкес өз қызметінде негізгі қағидаттарға сәйкес келеді:

Редакцияның этикалық нормалары

Журналдың әрбір шығарылымында және сайтта мақалаларға қойылатын талаптар мен «қазіргі заманның өзекті мәселелері»Халықаралық ғылыми журналында жариялау шарттары көрсетілген авторлар үшін ақпарат жарияланады.

Басылымға қабылдау/қабылдамау туралы мәселелерді шешу кезінде Редакция ғылыми мазмұнға, өзектілікке, бірегейлікке, анықтыққа, маңыздылыққа, жарияланым материалының негізділігіне негізделеді.

Редакция авторға (авторлық ұжымға) журналға жариялау үшін ұсынылған материалдың келіп түскені туралы оны алған сәттен бастап үш күн ішінде хабарлауға және білікті, адал және жедел рецензиялауды қамтамасыз етуге міндетті.

Алдын ала сараптама процесінде мақұлданған әрбір бап кері қайтарылады. Рецензенттердің оң ұсынысы, антиплагиат базасында тексеру (жұмыстың ерекшелігі 65% – дан кем емес, плагиат және өзін-өзі баяндау белгілері бар, материалдары бұрын мақалалар, монографиялар, диссертациялар, диссертациялар авторефераттары, патенттер, ғылыми есептер және т. б. түрінде жарияланған мақалалар жарияланбайды) жағдайында, мақаланы жариялау туралы түпкілікті шешім қабылданады.

Талаптар сақталмаған жағдайда (мақала материалының журнал мәтініне сәйкес келмеуі, этиканы сақтамауы, төмен түпнұсқалығы, техникалық қателер және т.б.), редакция тәуелсіз рецензиялау жүргізілгенге дейін материалды қабылдамау құқығын өзіне қалдырады.

Жұмыста қателіктер табылған жағдайда және оларды түзету мүмкіндігі авторға қысқа мерзімде тиісті түзетулер енгізуге мүмкіндік беріледі.

Журналда материалдарды жариялау мүмкіндігі (немесе мүмкін еместігі) туралы түпкілікті шешімді журналдың Этика саясаты мен нормаларын, авторлық құқық саласындағы қолданыстағы заңнаманы басшылыққа ала отырып, редколлегия қабылдайды.

Редакция қызметкерлері тиісті авторлардан, рецензенттерден басқа, ешкімге ұсынылған жұмыстар туралы ақпаратты ашпайды.

Қарауға ұсынылған материалдардан алынған жарияланбаған деректер, ақпарат немесе идеялар құпия сақталады, жеке мақсатта пайдаланылмайды және автордың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға берілмейді.

Жариялау немесе жарияланған мақала үшін ұсынылған материалға қатысты этикалық шағым берген кезде журнал редакциясы жарияланған күнге қарамастан жауап шараларын қолдануға міндеттенеді. Редакция әрдайым қателерді тануға және қажет болған жағдайда түзетулер, нақтылаулар, теріске шығару және журнал беттерінде немесе сайтта кешірім сұрауға дайын.

Автордың этикалық нормалары (немесе авторлар ұжымы) Жарияланымдар

Авторлар (немесе авторлар ұжымы) ғылыми журналға материалдарды беру кезінде келесі қағидаттарды басшылыққа алады:

Жұмыс нәтижелері жеткілікті маңызды ғылыми-практикалық міндеттерді шешу үшін қолданылатын болуы қабілетін көрсететін ғылыми жұмыстың өзектілігі.

Жүргізілген зерттеулер нәтижелерінің шынайылығы көрінеу қате немесе жаңылыс пікірлерге жол берілмейді, автор (немесе авторлар ұжымы) жариялауға арналған материалдарда тек шынайы фактілер мен мәліметтер ғана келтірілуі тиіс.

Материалдарды жариялау үшін ұсынылған зерттеу нәтижелерінің бірегейлігі. Егер жекелеген элементтер бұрын жарияланса, автор (немесе авторлар ұжымы) неғұрлым ерте жұмысқа жіберуге және жаңа жұмыстың алдыңғыдан айырмашылығын көрсетуге міндетті. Фрагменттерді немесе бекітулерді қарызға алған жағдайда, олар міндетті түрде автор мен түпнұсқаны көрсете отырып ресімделуі тиіс. Ресімделмеген цитаталардың болуына жол берілмейді. Қарыз алудың Елеулі пайызын жариялау үшін материалдарда болуы, сондай-ақ толық плагиат болуы мүмкін емес.

Бұрын жарияланған немесе басқа басылымдарға берілген материалдар қабылданбайды, ілеспе хатта автор (немесе авторлар ұжымы) жұмыстың алғаш рет жарияланғанын көрсетуі тиіс. Автор (немесе авторлар) бір материалды бір мезгілде бір журналдан артық немесе жарияланған мақаланы ұсынған жағдайда этикалық нормаларды бұзу болып табылады және мақаланы қараудан алуға негіз болады.

Авторлар (немесе авторлар ұжымы) журналда қабылданған ережелерге сәйкес жарияланым үшін материалдарды ұсынуы және ресімдеуі тиіс.

Авторлар (немесе авторлар ұжымы) редколлегия мен рецензенттердің жұмысына құрметпен қарауға және көрсетілген кемшіліктерді жоюға немесе оларды дәлелді түрде түсіндіруге тиіс.

Автор (немесе авторлар ұжымы) мақалада оны қарау кезеңінде немесе жариялағаннан кейін елеулі қателер немесе дәлсіздіктер анықталған жағдайда бұл туралы журналдың редакциясын дереу хабардар ету қажет.

 Рецензенттің этикалық нормалары

Авторлық материалдарды сараптамалық бағалауды орындайтын Рецензент өз іс-әрекеттерінде келесі этикалық принциптерді басшылыққа алады:

Рецензиялау үшін алынған қолжазба редакциядан өкілеттілігі жоқ үшінші тұлғаларға танысу немесе талқылау үшін беруге болмайтын конфи-денциальды құжат ретінде қарастырылады.

Рецензенттің басқа адам жазған рецензияға қол қоюға құқығы жоқ.

Рецензент зерттеудің баяндалған нәтижелеріне объективті және дәлелді баға беруге және нақты негізделген ұсыныстар беруге міндетті.

Рецензияда ұсынылған материалды баяндау деңгейі мен анықтығына, оның журнал профиліне сәйкестігіне, нәтижелердің жаңалығы мен анықтығына қатысты дәлелді сыни ескертулер болуы тиіс.

Рецензент журнал редакциясының назарын рецензиялау үшін ұсынылған материалдың қандай да бір басқа жұмыстармен Елеулі немесе ішінара ұқсастығына, сондай-ақ осы немесе басқа авторлардың басқа жұмыстарында бұрын жарияланған ережелерге, тұжырымдарға немесе дәлелдерге сілтемелердің болмауы фактілеріне аударуы тиіс.

Рецензенттің ескертулері мен тілектері рецензиялау үшін ұсынылған материалдың ғылыми деңгейін арттыруға бағытталған объективті және принципті болуы тиіс.

Қарауға ұсынылған материалдардан алынған жарияланбаған деректерді рецензент жеке мақсатта пайдаланбайды.

Рецензенттердің ұсыныстары мақаланы жариялау туралы түпкілікті шешім қабылдауға негіз болып табылады.

Мақалаларды рецензиялау тәртібі

 1. Журнал редакциясына түскен барлық ғылыми мақалалар міндетті түрде рецензиялауға жатады.
 2. Журналдың бас редакторы басылымға ұсынылған материалдың ғылыми мәнмәтінін, оның журнал бейініне, ресімдеу талаптарына сәйкестігін анықтайды, журнал айдарларын қалыптастыру бойынша редколлегия жауапты мүшелерімен келісе отырып, оны жоғары кәсіби білімі және нақты ғылыми бағыт бойынша жұмыс тәжірибесі бар маманға, әдетте, профессорға, докторға немесе ғылым кандидатына рецензиялауға жібереді. Рецензент сараптама қорытындысын редакциямен келісілген мерзімде, бірақ қолжазбаны алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ұсынуы тиіс (рецензиялау тегін).
 3. Міндетті түрде рецензиялаудан редакцияға ғылыми дәрежесі жоқ немесе PhD ғылыми дәрежесі бар (ғылым кандидаты) авторлар бастамашылық тәртіппен жіберген (берген) ғылыми мақалалар өтеді.
 4. Рецензияда келесі сұрақтар айтылады::
 • мақаланың халықаралық ғылыми журнал тақырыбына, журналдың ғылыми бағытына айдарларға сәйкестігі;
 • мақала нәтижелерінің ерекшелігі мен маңыздылығы;
 • мақалада тұжырымдалған ғылыми ережелердің, тұжырымдар мен ұсынымдардың негізділігі;
 • мақала материалын баяндау сапасы: мақала материалын ресімдеу талаптарына сәйкес келе ме (ӘОЖ, аннотацияның, қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі түйінді сөздердің, мәтіндегі әдебиеттер тізімі мен сілтемелердің, мақала көлемінің, БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫНЫҢ болуы, жарияланымдарды ресімдеу талаптарына); мақала мазмұнының түсініктілігі; қателер мен техникалық қателіктер бар ма; мақаланың нәтижелері мен тұжырымдары жеткілікті ме, жоқ па, жоқ па, жоқ па.;
 • мәтіннің ерекшелігі;
 • жұмыстың кемшіліктері, олардың сипаты;
 • мақалаға қорытынды: мақала жарияланым үшін өңделмей қабылдануы мүмкін; мақала пысықтауды және қайта рецензиялауды талап етеді; мақала жарияланым үшін қабылданбайды; мақаланы басқа маманға рецензиялауға беру керек.
 • авторға пысықтауға жіберілген мақала 10 күн ішінде түзетілген түрде, бапта белгіленген түзетулермен қайтарылуы тиіс •
 1. Теріс пікір болған жағдайда авторға (немесе авторлар ұжымына) ғылыми мақала жариялаудан дәлелді бас тарту ұсынылады.
 2. Мақалаға оң пікір берілген жағдайда редакция алқасының жауапты мүшесі журнал айдарларын қалыптастыру бойынша авторға (немесе авторлар ұжымына) мақаланы жариялауға жіберу туралы электрондық пошта арқылы хабарлайды және жариялау мерзімін көрсетеді.
 3. Рецензиялар рецензент жұмыс істейтін мекемеде белгіленген тәртіппен куәландырылады.
 4. Мақала авторларына рецензиялардың көшірмелері жіберіледі. Түпнұсқалар редакцияда мақалалар жарияланған күннен бастап үш жыл бойы сақталады.